clock menu more-arrow no yes mobile

Jinya Ramen Bar

4860 W. Flamingo Rd., Vegas, NV 89103

(702) 868-8877